Ogłoszenia

UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie rodzice wybrali ubezpieczenie grupowe NNW z firmy AVIVA.

Opłaty za ubezpieczenie można dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem poniższego hiperłącza:

W ofercie ubezpieczenia istnieje możliwość wyboru jednego spośród sześciu wariantów:

zadowalający – 29 złotych

dobry – 39 złotych

dobry+ - 49 złotych

bardzo dobry – 59 złotych

wzorowy – 79 złotych

celujący – 299 złotych

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021


Ogłoszenie

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie odbędzie się 1 września  2020 roku.

O godzinie 9.30 rozpoczęcie ogólne dla klas IV-VIII

O godzinie 10.00 rozpoczęcie ogólne dla Oddziałów Przedszkolnych i klas I-III

Po rozpoczęciu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

 

Zobowiązuję wszystkich uczestników biorących udział w uroczystości do przestrzegania   „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem koronawirusem”.


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie

Dzień dobry,

zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie odbędzie się:
- dnia 25.06.2020 r. dla klas I-III.  Uczniowie odbiorą świadectwa od wychowawców w klasach,             

- dnia 26.06.2020 r. dla klas IV-VIII. Uczniowie odbiorą świadectwa od wychowawców na Sali gimnastycznej w poszczególnych godzinach :

Kl. IV-V o godzinie 10.00

Kl. VI-VII o godzinie 11.00

Kl. VIII o godzinie 12.00


Obowiązują:
- zakaz gromadzenia się przed budynkiem oraz wewnątrz szkoły,
- zakrywanie ust i nosa,
- zachowanie odstępów 1,5 m.

Zakończenie w poszczególnych klasach będzie trwało do 30 minut.Na sali mogą przebywać w tym czasie wyłącznie dzieci (bez rodziców, opiekunów)

Po zakończeniu będzie możliwość odebrania zaliczki wpłaconej na wycieczkę szkolną.

Jeżeli rodzice obawiają się o zdrowie swojego dziecka, to obecność na uroczystym rozdaniu świadectw nie jest obowiązkowa - dokument będzie można wówczas odebrać indywidualnie w sekretariacie szkoły za pokwitowaniem.

Z poważaniem
Anna Zmysłowska                                                                                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie


Egzamin ósmoklasisty - informacje dla rodziców i zasady dla uczniów

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie

16 czerwca – język polski (120 min. z wydłużeniem czasu 180 min)
17 czerwca – matematyka (100 min. z wydłużeniem czasu 150 min)
18 czerwca – język angielski (90 min. z wydłużeniem czasu 135 min)

Każdego dnia uczniowie rozpoczynają o godzinie 9.00.


Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 2 czerwca 2020 r.


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
do egzaminu i osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu.
4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisu z czarnym wkładem) i linijki w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze,
przy nodze stolika, by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
6. Czekając na wejście do szkoły i po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
1) stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły
Øgodz.8:45 – klasa 8  (wejście od strony boiska);
2) wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal.
3) skorzystać z szatni szkolnej (w dniu egzaminu szatnią dla klasy 8 będzie sala klasy VI-VII) przy wskazanym wejściu do szkoły, pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz telefon komórkowy w foliowej opisanej imieniem i nazwiskiem reklamówce, którą zapewni szkoła;
4) po wyjściu z szatni kierować się do sal, w których odbędzie się egzamin odpowiednio:

16 czerwca – j. polski sala nr 11 (sala klasy II-III),sala nr 13 (sala klasy IV-V) uczniowie
z dostosowaniem;
17 czerwca - matematyka sala nr 11 (sala klasy II-III),sala nr 13 (sala klasy IV-V) uczniowie
z dostosowaniem;

18 czerwca – j. angielskisala nr 11 (sala klasy II-III),sala nr 13 (sala klasy IV-V) uczniowie
z dostosowaniem;Uczniowie będą kierowani do odpowiedniej sali przez nauczyciela;

5) przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika;
6) przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
7) po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

8) uczniowie z dostosowaniem warunków egzaminu zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań, bez przenoszenia na kartę odpowiedzi.
9) po zakończeniu egzaminu uczniowie powinni opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
8. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
w każdej sali egzaminacyjnej.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły). Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
2) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
3) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
13. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy należy zostawić w domu.
14. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
(nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
15. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
16. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

Anna Zmysłowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie

 

Informacja do rodziców uczniów klas I-III

 

Drodzy Rodzice,

W związku z możliwością zajęć opiekuńczo wychowawczych lub dydaktycznych na terenie szkoły od dnia 25.05.2020 roku proszę o przesłanie informacji do wychowawców klas czy są Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do szkoły.

W związku z dostosowaniem placówki do obecnych wymogów sanitarnych GIS nie planujemy zajęć w świetlicy szkolnej. Jeśli większość z Państwa zdecyduje posłać dzieci do szkoły planujemy, aby odbywały się zajęcia dydaktyczne w trochę zmienionym planie około 4-5 godzin dziennie. Jeśli część rodziców zdecyduje o pozostawieniu dzieci w domu wtedy zajęć w szkole będzie mniej, gdyż nauczyciele będą dalej prowadzili zajęcia zdalne z grupą uczniów, którzy pozostaną w domu.

Proszę o przekazanie zwrotnej informacji do wychowawców klas do dnia 20.05.2020 roku

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie                                                                  Anna Zmysłowska

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS MZ i ME N dla szkół

Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół podstawowych  – edukacja wczesnoszkolna
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W związku z pandemią Ministerstwo Edukacji Narodowej kolejny raz przedłużyło termin zamknięcia szkół. Tym razem szkoły pozostają zamknięte do 24 maja 2020 roku. Do tego czasu - tak jak dotychczas - będziemy prowadzili zdalne nauczanie. Wyznaczony został proponowany termin egzaminu ósmoklasisty - prawdopodobnie odbędzie się on w dniach 16-18 czerwca 2020 roku. W tym tygodniu, dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dni wolne zaczynają się od 30.04.2020 i trwają do 03.05.2020 roku.

Dziękuję Rodzicom za wspieranie swoich dzieci i nas nauczycieli w czasie zdalnego nauczania. Życzę miłego odpoczynku.

Pozdrawiam serdecznie.

Anna Zmysłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie


Szczekarków, 08.04.2020 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że w okresie: od dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. (włącznie)
 będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna.
W tym czasie w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (w tym nauka zdalna).


Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również
w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez:
- dziennik elektroniczny Librus Synergia;
- stronę internetową szkoły – zakładka - zadania dla uczniów;
- platformę edukacyjnąEpodreczniki.pl lub WSiPnet. Uczniowie otrzymają od nauczycieli/wychowawcó hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będą otrzymywali
wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brali udział w lekcjach prowadzonych on-line;

- inne sposoby komunikowania się, o których decyduje nauczyciel (np. Hangouts,Klassroom,e-mail, sms, skype, Messenger, itp.).

Rejestracja w poszczególnych dniach na wskazanych lekcjach on-line wynikających z obowiązkowego planu zajęć jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną (Librus, platforma lub inna uzgodniona z nauczycielem) i podlegają ocenianiu.
Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, będą realizowane w ramach obowiązującego planu lekcji.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych.
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego np. z wychowawcą.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Anną Zmysłowską: poprzez elektroniczny dziennik Librus Synergia lub pocztą elektroniczną: szkolaszczekarkow@gmail.com


Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty
można ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.


Z poważaniem

Anna Zmysłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie
Zasady bezpieczeństwa w sieciUWAGA!

Od poniedziałku 16 marca 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie zostaje zamknięta na okres 2 tygodni (do 25.03.2020 r. włącznie).
W dniach 12.03.2020 r. i 13.03.2020 r. (czwartek i piątek) szkoła będzie otwarta, a dzieciom zostaną zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Ze względu na powagę sytuacji proszę o pozostawienie dzieci w domu.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie


Szanowni Rodzice

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań proszę

o zapoznanie się z informacjami/plakatami  przekazanymi 

przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Lubartowie   [pobierz].

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie

Anna Zmysłowska


ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

         Dnia 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
zebranie z rodzicami. Po zebraniu ogólnym będą spotkania z wychowawcami klas, podczas
których rozdane zostaną hasła i loginy do dziennika elektronicznego.


Szanowni Państwo!

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie uprzejmie informuje,

 że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została zamieszczona publikacja skierowana do rodziców i nauczycieli,

dotycząca szkodliwości i zagrożenia dla zdrowia w związku   z używaniem e-papierosów.


Prosimy rodziców uczniów w wieku szkolnym o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej promocji "Programu dla szkół" w roku 2018/2019.

Ankietę można wypełnić, klikając na poniższy link do dnia 24 listopada 2019 r.

Dziękujemy.

 

http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5


Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami

w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie


Ogłoszenie

    Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów naszych uczniów i przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się
w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00


OGŁOSZENIE

 

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie wybrała jako ubezpieczyciela firmę AVIVA. Wybrano dwa warianty ubezpieczenia:

·      bardzo dobry – 59,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych);

·      wzorowy – 75, 00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Prosimy o wybór dogodnego dla Państwa wariantu, wypełnienie deklaracji oraz wpłatę w szkolnym sekretariacie.PODRĘCZNIKI DO RELIGII OBOWIĄZUJĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
zobacz starsze ogłoszenia...